Latest Post

เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรและงานอารักขาพืช ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมเวทีนำเสนอข้อมูลความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระดับพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออก ณ ห้องชลธี 1 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2566 ประเภทบุคคลทางการเกษตรดีเด่น และ ประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่น เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ (ความมั่นคงด้านอาหาร) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน อาหาร และน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเวียนข่าวทั้งหมด

เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรและงานอารักขาพืช ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจ […]

0 comments

เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมเวทีนำเสนอข้อมูลความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระดับพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออก ณ ห้องชลธี 1 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจ […]

0 comments

เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจ […]

0 comments

เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2566 ประเภทบุคคลทางการเกษตรดีเด่น และ ประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่น

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจั […]

0 comments

เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ (ความมั่นคงด้านอาหาร) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน อาหาร และน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันศุกรที่ 27 มกราคม 2566 นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจัง […]

0 comments

เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2566 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสมดีเด่น ได้แก่ คุณวิรัตน์ ประยูรพงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางกุ้ง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

วันศุกรที่ 27 มกราคม 2566 นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจัง […]

0 comments

รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 ณ โรงเเรม เบย์ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

นายกฤต อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการสัม […]

0 comments

เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา พื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าวตำบลบุฝ้าย (วัดขิงกระชาย) หมู่ที่ 13 ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจั […]

0 comments

เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2566 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสมดีเด่น และเกษตรกรสาขาอาชีพทำสวนดีเด่น

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษต […]

0 comments

เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2566 ประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษต […]

0 comments

Posts not found

Posts not found

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    หนังสือเวียน
      A